Bal Karnawałowy Dla Dzieci 2019 w Magicznym Świecie

Spo­tka­nie z Cza­ro­dzie­jami – temat na Bal Kar­na­wa­łowy 2019 dla dzieci

Czy będzie strasz­nie? Nie… Mrocz­nie? Nie… A jak będzie? Na pewno magicz­nie i bar­dzo, bar­dzo wesoło. NEUTRINO Band orga­ni­zuje co roku imprezy dla dzieci z innym tema­tem prze­wod­nim. Mamy więc zabawę z clow­nami, bal w stylu Dzi­kiego Zachodu, a także imprezę z piracką mapą i skrzy­nią pełną skar­bów. Jed­nak tym razem czas na sce­na­riusz nr 4 – bal kar­na­wa­łowy dla dzieci 2019 będzie w magicz­nej sce­ne­rii…

animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,Zacza­ro­waną imprezę dla klas 0–3 popro­wa­dzi, co naj­waż­niej­sze, sam Pro­fe­sor Henry Por­tier oraz Wielki Mag Groź­ny­sław Cza­ro­dziej­czy­kie­wicz przez dzieci piesz­czo­tli­wie nazy­wany Cza­ru­siem. Bajeczne i mie­niące się kolo­rami cza­ro­dziej­skie płasz­cze naszych magów oraz wiel­kie i spi­cza­ste kape­lu­sze będzie z pew­no­ścią widać z daleka.

Taki bal kar­na­wa­łowy dla dzieci nie może się obyć bez ulu­bio­nych pio­se­nek naj­młod­szych, tak więc poja­wią się ich naj­ko­chań­sze prze­boje i znacz­nie wię­cej. Nau­czymy rów­nież malu­chy kilku naszych tań­ców. Pojawi się więc z pew­no­ścią taniec przy­trzy­my­wa­niec, a może i taniec roz­śmie­sza­niec. Nie zabrak­nie też naszego ulu­bio­nego tańca fina­ło­wego, który dobrze już znają dzieci ze szkół, w któ­rych orga­ni­zu­jemy imprezy co roku.

 

animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,Tańce to jed­nak nie wszystko. Bal kar­na­wa­łowy dla dzieci 2019 będzie przede wszyst­kim obfi­to­wał w mnó­stwo kon­kursów. Zabawa w magiczne lustro, zacza­ro­wane posągi, ste­ro­waną kukiełkę to tylko część atrak­cji, które będą miały miej­sce na tej impre­zie…

Wia­domo jed­nak, że wszy­scy cze­kają zawsze z nie­cier­pli­wo­ścią na naj­waż­niej­szy kon­kurs, w któ­rym zmie­rzą się ulu­bieńcy Pro­fe­sora z ulu­bie­ni­cami Wiel­kiego Maga, czyli chłopcy z dziew­czę­tami.

 

animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,A cóż to za tajem­ni­czy kon­kurs??? Oczy­wi­ście lata­nie na mio­tle – prze­cież tego nie może zabrak­nąć. Mio­tły wpraw­dzie nikogo nie uniosą, ale za to w zdol­nych rękach potra­fią osią­gnąć nie­sa­mo­wite pręd­ko­ści. Zamia­tać salę też potra­fią: -D.

Znaj­dzie się zawsze też chwila na zro­bie­nie pamiąt­ko­wego zdję­cia z magi­kami.

 

dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie rokuA po impre­zie dla malu­chów przy­cho­dzi czas na dys­ko­tekę dla klas 4–8, zazwy­czaj już bez prze­brań i bez magi­ków, ale za to z dobrym DJ’em i ani­ma­to­rem. Oprócz zapew­nie­nia mło­dzieży samych ulu­bio­nych hitów, świet­nego oświe­tle­nia, pokazu lase­rów poja­wiają się rów­nież kon­kursu i zabawy dosto­so­wane do wieku uczest­ni­ków dys­ko­teki.

Co zawiera każdy pakiet kar­na­wa­łowej imprezy dla dzieci?

Kon­ty­nu­ując lub roz­po­czy­na­jąc współ­pracę z naszą firmą nie mar­twi­cie się o żadne szcze­góły tech­niczne. Ze strony Orga­ni­za­tora imprezy dla dzieci potrze­bu­jemy jedy­nie: miej­sca, gdzie odbę­dzie się impreza (naj­czę­ściej sala gim­na­styczna), dwóch sto­li­ków, dwóch krze­seł i dostępu do prądu. TO WSZYSTKO! No i dzieci oczy­wi­ście. Warto by poja­wiły się na tej impre­zie… Resztą zaj­mu­jemy się my. Wszystko od trans­portu sprzętu po nagrody dla dzieci jest po naszej stro­nie. Dla­tego orga­ni­za­cja imprezy dla dzieci staje się znacz­nie prost­sza dla samego Orga­ni­za­tora.

Zapew­niamy w pod­sta­wo­wym pakie­cie, na każdą imprezę:

  • dwóch lub trzech ani­ma­to­rów, oczy­wi­ście wspa­niale prze­bra­nych,
  • nagło­śnie­nie sali dobie­rane do jej wiel­ko­ści,
  • oświe­tle­nie dys­ko­te­kowe, ska­nery, stro­bo­skop, ate­sto­wany dym,
  • pokaz wie­lo­ko­lo­ro­wych lase­rów!!!
  • trans­port całego sprzętu i osób, mon­taż i demon­taż,
  • rekwi­zyty i ele­menty wystroju zgodne z tema­tyką imprezy,
  • nagrody i upo­minki dla dzieci.

animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,Orga­ni­zu­jemy bale kar­na­wa­łowe dla dzieci w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim, naj­czę­ściej: War­szawa, Pia­seczno, Kon­stan­cin, Prusz­ków, Oża­rów i oko­lice. Mamy jesz­cze kilka wol­nych ter­mi­nów w stycz­niu i w lutym. Zapra­szamy do rezer­wo­wa­nia.

Pamię­taj­cie! Po prze­rwie świą­tecz­nej i Syl­we­strze dzieci wra­cają do szkoły 2.01.2019. Ferie mamy od 28.01 do 10.02, a ostatni dzień kar­na­wału to 5.03.

Jeśli masz bez­po­śred­nio coś wspól­nego ze szkołą (rada rodzi­ców, pra­cow­nik oświaty) – zadzwoń do nas i zare­zer­wuj bal dla dzieci w swo­jej szkole:
tel. 501 019 334, e-mail: kontakt@Neu­tri­no­Band.pl

Jeśli jesteś rodzi­cem i nie dzia­łasz w szkole, a chciał­byś, by Twoje dziecko miało taki bal, jaki orga­ni­zu­jemy – prze­każ link do tego arty­kułu: http://neutrinoband.pl/bal-karnawalowy-dla-dzieci-2019 lub nasze namiary (np. www.Neu­tri­no­Band.pl) dyrek­cji szkoły lub przed­sta­wi­cie­lowi rady rodzi­ców.

Chęt­nie poroz­ma­wiamy z odpo­wie­dzialną za bal osobą i opo­wiemy o resz­cie szcze­gó­łów.

Daj­cie znać w komen­ta­rzu poni­żej, czy pro­gram z cza­ro­dzie­jami podoba się Wam? A może któ­ryś inny z naszych pro­gra­mów?

Poz­dra­wiamy

NEUTRINO Band

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *