Dysko­teki dla dzieci i mło­dzieży – klasy 4–8

 

Dzieci i mło­dzież mają swoje ocze­ki­wa­nia i wyma­ga­nia, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o dys­ko­teki dla dzieci. Ma być cie­ka­wie, nowo­cze­śnie, kolo­rowo i naj­le­piej gło­śno. Wycho­dzimy naprze­ciw tym ocze­ki­wa­niom, nie prze­sa­dza­jąc oczy­wi­ście z ele­men­tem „gło­śno”.

Obo­wiąz­kiem wręcz dobrego DJ’a jest nie tylko posia­dać bogaty reper­tuar, w tym koniecz­nie naj­now­szy. Musi być rów­nież przy­go­to­wany na zaska­ku­jące prośby mło­dzieży i spro­stać im. Do tego ważne by potra­fił wyko­rzy­stać w pełni swój sprzęt, zwłasz­cza oświe­tle­nie, aby uzy­skać w oczach dzieci efekt „Wow”…

Z kolei przed ani­ma­to­rem stoi zada­nie szyb­kiego zaprzy­jaź­nie­nia się z uczest­ni­kami dys­ko­teki dla dzieci, wyczu­cia czego ocze­kują i dosto­so­wa­nia atrak­cji w taki spo­sób, by dzieci i mło­dzież chęt­nie uczest­ni­czyli w zaba­wach, kon­kur­sach. Ważne jest rów­nież, by odpo­wied­nio zachę­cone, bawiły się i tań­czyły już od pierw­szych minut, zamiast pod­pie­rać ściany.

 

Dysko­teka dla dzieci z atrak­cjami

Dobra, lubiana przez mło­dzież, muzyka i wyjąt­kowe efekty świetlne to nie jedyne, co pro­po­nu­jemy. Zaw­sze jeste­śmy przy­go­to­wani na kil­ka­na­ście bar­dzo róż­nych zabaw i kon­kur­sów, z któ­rych kilka sta­ramy się umie­jęt­nie wpleść w imprezę. Nie ma w przy­padku dys­ko­teki dla klas 4–8 jed­no­li­tego sce­na­riu­sza. Ważna jest ela­stycz­ność i dosto­so­wa­nie atrak­cji pod gusta dzieci.

W zana­drzu mamy więc kon­kursy taneczne, wokalne, spraw­no­ściowe. Do tego kilka ukła­dów cho­re­ogra­ficz­nych, któ­rych możemy nauczyć dzieci i wspól­nie zatań­czyć. Jest rów­nież czas na kon­cert życzeń, na uwiel­biane przez dzieci „pozdro­wie­nia z zasko­cze­nia”, a nawet na zabawy z nauczy­cie­lami czy rodzi­cami, jeśli Ci ostatni wyra­żają taką chęć.


Kar­na­wa­łowe dys­ko­teki dla dzieci

dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie rokuNaj­częst­szą i naj­po­pu­lar­niej­szą oka­zją do orga­ni­za­cji dys­ko­teki dla dzieci jest wła­śnie kar­na­wał. Zazwy­czaj jed­nego wybra­nego dnia przy­go­to­wu­jemy imprezę dla całej szkoły. Dla­tego na początku jest bal prze­bie­rań­ców dla klas 0–3, a póź­niej dys­ko­teka dla dzieci i mło­dzieży. Co naj­waż­niej­sze – ta ostat­nia też może być w for­mie balu prze­bie­rań­ców, jeśli dzieci mają na to ochotę lub jeśli jest taka kon­cep­cja dys­ko­teki.

Impreza dla naj­młod­szych jest zazwy­czaj przed połu­dniem lub około połu­dnia, a impreza dla klas star­szych po połu­dniu. Wtedy wła­śnie na sali panuje już półmrok lub ciem­ność i efekt kolo­ro­wego oświe­tle­nia jest dużo bar­dziej widoczny. W nie­któ­rych szko­łach są na stałe mon­to­wane rolety, które można zasło­nić na czas imprezy, lub też spe­cjal­nie na imprezę jest przy­go­to­wane zaciem­nie­nie – to zna­ko­mity pomysł.


Dysko­teka na koniec roku szkol­nego

To kolejna wspa­niała oka­zja, by dzie­ciom zor­ga­ni­zo­wać imprezę, bądź to jako nagrodę za rok nauki, bądź też jako nie­spo­dziankę na koniec szkoły. Najczę­ściej jest to rów­nież osobna impreza dla klas 0–3, a po niej kolejna dla klas 4–8.

Imprezy na koniec roku nie są już balem prze­bie­rań­ców (ta forma jest nie­jako zare­zer­wo­wana dla okresu kar­na­wału), ale mogą mieć temat prze­wodni (np. impreza spor­towa – dzieci bawią się w stro­jach spor­to­wych, a kon­kursy i zabawy są rów­nież w tym kli­ma­cie).

dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie rokuW naj­prost­szej for­mie impreza na koniec roku szkol­nego jest po pro­stu dobrą dys­ko­teką z zaba­wami i kon­kur­sami.

Wszystkie imprezy prowadzi osobiście DJ Adamek wraz z ekipą DJ’ów i animatorów.

 

 


Dysko­teka na zakoń­cze­nie szkoły dla 8 klas

Zupeł­nie innego rodzaju imprezą jest Bal dla Ósmo­kla­si­stów. Rzadko kiedy jest to zwy­kła dys­ko­teka. Najczę­ściej to uro­czy­sty bal, na który zapra­szane jest Grono Peda­go­giczne i przed­sta­wi­ciele rodzi­ców. Impreza nie­jed­no­krot­nie roz­po­czyna się ofi­cjalną prze­mową dyrek­cji szkoły, zatań­cze­niem polo­neza, a dopiero póź­niej prze­cho­dzimy do czę­ści mniej ofi­cjal­nej, czyli zabawy.

Dysko­teka na zakoń­cze­nie 8 klasy trwa dłu­żej niż inne imprezy (zazwy­czaj 4 godziny), a mło­dzież ma nie­jed­no­krot­nie przy­go­to­wany rów­nież cate­ring.

dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

Dysko­teki dla dzieci – inne oka­zje

W ciągu roku mamy bar­dzo wiele oka­zji, by orga­ni­zo­wać dys­ko­teki dla dzieci. Oczy­wi­ście nie urzą­dza się imprez na wszyst­kie oka­zje, lecz są to zazwy­czaj 2–4 dys­ko­teki w ciągu roku szkol­nego.

Do naj­częst­szych oka­zji należą: roz­po­czę­cie roku szkol­nego, Dzień Nau­czy­ciela, Hal­lo­ween, Andrzejki, Miko­łajki lub Cho­inka, oczy­wi­ście kar­na­wał, pierw­szy dzień wio­sny, Dzień Dziecka i zakoń­cze­nie roku.

Jaka oka­zja byłaby ide­alna? Wybór pozo­sta­wiamy Tobie. Do nas wystar­czy tylko zadzwo­nić: 501 019 334 lub napi­sać: kon­tak­t@Neu­tri­no­Band. pl.

PS. Orga­ni­zu­jemy rów­nież czę­sto dys­ko­teki z oka­zji akcji „Zima w Mie­ście” (w cza­sie ferii) oraz „Lato w Mie­ście” (w cza­sie waka­cji). Damy się zapro­sić do odwie­dze­nia Waszej szkoły w tym cza­sie: -D


Imprezy dla rodzi­ców i nauczy­cieli

Przy oka­zji balu kar­na­wa­ło­wego warto wyko­rzy­stać naszą obec­ność w szkole i zor­ga­ni­zo­wać rów­nież imprezę taneczną – bal karnawałowy dla doro­słych. Może to być bal tylko dla grona pedagogicznego, może być dla grona i rady rodziców. Może być to również bal karnawałowy otwarty, płatny, nawet całonocny, dla wszystkich nauczycieli, rodziców i znajomych. To pomysłowe wsparcie dla budżetu szkoły, czy rady rodziców.

Dzięki temu, że danego dnia gra­li­śmy już w waszej szkole, zazwy­czaj na dwóch impre­zach dla dzieci (a cza­sem na trzech lub czte­rech!) i mamy już roz­sta­wiony cały nie­zbędny sprzęt – kolejną imprezę wyce­niamy sym­bo­licz­nie. Dzięki temu macie na swo­jej impre­zie DJ’a i wodzi­reja za nie­wielką kwotę.

Warto dodać, że imprezy dla doro­słych czę­sto są rów­nież w for­mie Balu Kostiu­mo­wego – humoru przy tym co nie miara. Wię­cej dowiesz się TUTAJ.


Co zawiera każdy pakiet dys­ko­teki dla dzieci?

Kon­ty­nu­ując lub roz­po­czy­na­jąc współ­pracę z naszą firmą nie mar­twi­cie się o żadne szcze­góły tech­niczne. Ze strony Orga­ni­za­tora dys­ko­teki dla dzieci potrze­bu­jemy jedy­nie: miej­sca, gdzie odbę­dzie się impreza (naj­czę­ściej sala gim­na­styczna), dwóch sto­li­ków, dwóch krze­seł i dostępu do prądu. TO WSZYSTKO! No i mło­dzież oczy­wi­ście. Warto by poja­wiła się na tej impre­zie…: -D

Resztą zaj­mu­jemy się my. Wszystko od trans­portu sprzętu po nagrody dla dzieci jest po naszej stro­nie. Dla­tego orga­ni­za­cja dys­ko­teki dla dzieci staje się znacz­nie prost­sza dla samego Orga­ni­za­tora.

Zapew­niamy w pod­sta­wo­wym pakie­cie, na każdą imprezę:

 • dwóch DJ’ów – ani­ma­to­rów,
 • nagło­śnie­nie sali dobie­rane do jej wiel­ko­ści,
 • oświe­tle­nie dys­ko­te­kowe, ska­nery, stro­bo­skop, ate­sto­wany dym,
 • pokaz wie­lo­ko­lo­ro­wych lase­rów!!!
 • trans­port całego sprzętu i osób, mon­taż i demon­taż,
 • rekwi­zyty nie­zbędne do kon­kur­sów i zabaw,
 • nagrody i upo­minki dla dzieci.

Jakie są ceny?

Odpo­wiedź na to pyta­nie nie jest i nie może być jed­no­znaczna. A jest tak dla­tego, że każda impreza jest inna i wpływa na nią wiele czyn­ni­ków, a od tych zależna jest cena koń­cowa. W każ­dym przy­padku wyce­niamy imprezę indy­wi­du­al­nie.

Stałe ceny mamy nato­miast na dodat­kowe atrak­cje, które można u nas zamó­wić do każ­dej imprezy.

Oprócz tego, co jest w pakie­cie, są rów­nież dodat­kowe atrak­cje na życze­nie (płatne jed­no­ra­zowo, nie­za­leż­nie od ilo­ści imprez danego dnia):

 • ogromna, tra­dy­cyjna, lustrzana kula mie­niąca się wie­loma kolo­rami – + 150 zł.
 • powięk­szony zestaw oświe­tle­nia – + 200 zł.
 • powięk­szony zestaw oświe­tle­nia + kula lustrzana – + 300 zł.
 • deko­ra­cja sali 400 balo­nami i ser­pen­ty­nami – + 600 zł.

Inne usługi

Jeśli potrze­bu­je­cie na dys­ko­teki dla dzieci rów­nież inne usługi, z przy­jem­no­ścią Wam pomo­żemy.
Co możemy jesz­cze dla Was zro­bić? Pro­szę bar­dzo:

 • Zdję­cia dla dzieci – usługa foto­grafa,
 • Pamiąt­kowy film lub tele­dysk z imprezy – usługa vide­ofil­mo­wa­nia,
 • Zaawan­so­wane deko­ra­cje, napisy z balo­nów, wybu­chowe balony, balony wypeł­nione helem,
 • wydruki wiel­ko­for­ma­towe, pla­katy,
 • występ ilu­zjo­ni­sty,
 • cate­ring.