Dysko­teki dla dzieci i mło­dzieży – klasy 4–8

 

Dzieci i mło­dzież mają swoje ocze­ki­wa­nia i wyma­ga­nia, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o dys­ko­teki dla dzieci. Ma być cie­ka­wie, nowo­cze­śnie, kolo­rowo i naj­le­piej gło­śno. Wycho­dzimy naprze­ciw tym ocze­ki­wa­niom, nie prze­sa­dza­jąc oczy­wi­ście z ele­men­tem „gło­śno”.

Obo­wiąz­kiem wręcz dobrego DJ’a jest nie tylko posia­dać bogaty reper­tuar, w tym koniecz­nie naj­now­szy. Musi być rów­nież przy­go­to­wany na zaska­ku­jące prośby mło­dzieży i spro­stać im. Do tego ważne by potra­fił wyko­rzy­stać w pełni swój sprzęt, zwłasz­cza oświe­tle­nie, aby uzy­skać w oczach dzieci efekt „Wow”…

Z kolei przed ani­ma­to­rem stoi zada­nie szyb­kiego zaprzy­jaź­nie­nia się z uczest­ni­kami dys­ko­teki dla dzieci, wyczu­cia czego ocze­kują i dosto­so­wa­nia atrak­cji w taki spo­sób, by dzieci i mło­dzież chęt­nie uczest­ni­czyli w zaba­wach, kon­kur­sach. Ważne jest rów­nież, by odpo­wied­nio zachę­cone, bawiły się i tań­czyły już od pierw­szych minut, zamiast pod­pie­rać ściany.

 

Dysko­teka dla dzieci z atrak­cjami

Dobra, lubiana przez mło­dzież, muzyka i wyjąt­kowe efekty świetlne to nie jedyne, co pro­po­nu­jemy. Zaw­sze jeste­śmy przy­go­to­wani na kil­ka­na­ście bar­dzo róż­nych zabaw i kon­kur­sów, z któ­rych kilka sta­ramy się umie­jęt­nie wpleść w imprezę. Nie ma w przy­padku dys­ko­teki dla klas 4–8 jed­no­li­tego sce­na­riu­sza. Ważna jest ela­stycz­ność i dosto­so­wa­nie atrak­cji pod gusta dzieci.

W zana­drzu mamy więc kon­kursy taneczne, wokalne, spraw­no­ściowe. Do tego kilka ukła­dów cho­re­ogra­ficz­nych, któ­rych możemy nauczyć dzieci i wspól­nie zatań­czyć. Jest rów­nież czas na kon­cert życzeń, na uwiel­biane przez dzieci „pozdro­wie­nia z zasko­cze­nia”, a nawet na zabawy z nauczy­cie­lami czy rodzi­cami, jeśli Ci ostatni wyra­żają taką chęć.


Kar­na­wa­łowe dys­ko­teki dla dzieci

dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie rokuNaj­częst­szą i naj­po­pu­lar­niej­szą oka­zją do orga­ni­za­cji dys­ko­teki dla dzieci jest wła­śnie kar­na­wał. Zazwy­czaj jed­nego wybra­nego dnia przy­go­to­wu­jemy imprezę dla całej szkoły. Dla­tego na początku jest bal prze­bie­rań­ców dla klas 0–3, a póź­niej dys­ko­teka dla dzieci i mło­dzieży. Co naj­waż­niej­sze – ta ostat­nia też może być w for­mie balu prze­bie­rań­ców, jeśli dzieci mają na to ochotę lub jeśli jest taka kon­cep­cja dys­ko­teki.

Impreza dla naj­młod­szych jest zazwy­czaj przed połu­dniem lub około połu­dnia, a impreza dla klas star­szych po połu­dniu. Wtedy wła­śnie na sali panuje już półmrok lub ciem­ność i efekt kolo­ro­wego oświe­tle­nia jest dużo bar­dziej widoczny. W nie­któ­rych szko­łach są na stałe mon­to­wane rolety, które można zasło­nić na czas imprezy, lub też spe­cjal­nie na imprezę jest przy­go­to­wane zaciem­nie­nie – to zna­ko­mity pomysł.


Dysko­teka na koniec roku szkol­nego

To kolejna wspa­niała oka­zja, by dzie­ciom zor­ga­ni­zo­wać imprezę, bądź to jako nagrodę za rok nauki, bądź też jako nie­spo­dziankę na koniec szkoły. Najczę­ściej jest to rów­nież osobna impreza dla klas 0–3, a po niej kolejna dla klas 4–8.

Imprezy na koniec roku nie są już balem prze­bie­rań­ców (ta forma jest nie­jako zare­zer­wo­wana dla okresu kar­na­wału), ale mogą mieć temat prze­wodni (np. impreza spor­towa – dzieci bawią się w stro­jach spor­to­wych, a kon­kursy i zabawy są rów­nież w tym kli­ma­cie).

dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie rokuW naj­prost­szej for­mie impreza na koniec roku szkol­nego jest po pro­stu dobrą dys­ko­teką z zaba­wami i kon­kur­sami.

Wszystkie imprezy prowadzi osobiście DJ Adamek wraz z ekipą DJ’ów i animatorów.

 

 


Dysko­teka na zakoń­cze­nie szkoły dla 8 klas

Zupeł­nie innego rodzaju imprezą jest Bal dla Ósmo­kla­si­stów. Rzadko kiedy jest to zwy­kła dys­ko­teka. Najczę­ściej to uro­czy­sty bal, na który zapra­szane jest Grono Peda­go­giczne i przed­sta­wi­ciele rodzi­ców. Impreza nie­jed­no­krot­nie roz­po­czyna się ofi­cjalną prze­mową dyrek­cji szkoły, zatań­cze­niem polo­neza, a dopiero póź­niej prze­cho­dzimy do czę­ści mniej ofi­cjal­nej, czyli zabawy.

Dysko­teka na zakoń­cze­nie 8 klasy trwa dłu­żej niż inne imprezy (zazwy­czaj 4 godziny), a mło­dzież ma nie­jed­no­krot­nie przy­go­to­wany rów­nież cate­ring.

dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie roku
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

Dysko­teki dla dzieci – inne oka­zje

W ciągu roku mamy bar­dzo wiele oka­zji, by orga­ni­zo­wać dys­ko­teki dla dzieci. Oczy­wi­ście nie urzą­dza się imprez na wszyst­kie oka­zje, lecz są to zazwy­czaj 2–4 dys­ko­teki w ciągu roku szkol­nego.

Do naj­częst­szych oka­zji należą: roz­po­czę­cie roku szkol­nego, Dzień Nau­czy­ciela, Hal­lo­ween, Andrzejki, Miko­łajki lub Cho­inka, oczy­wi­ście kar­na­wał, pierw­szy dzień wio­sny, Dzień Dziecka i zakoń­cze­nie roku.

Jaka oka­zja byłaby ide­alna? Wybór pozo­sta­wiamy Tobie. Do nas wystar­czy tylko zadzwo­nić: 501 019 334 lub napi­sać: kon­tak­t@Neu­tri­no­Band. pl.

PS. Orga­ni­zu­jemy rów­nież czę­sto dys­ko­teki z oka­zji akcji „Zima w Mie­ście” (w cza­sie ferii) oraz „Lato w Mie­ście” (w cza­sie waka­cji). Damy się zapro­sić do odwie­dze­nia Waszej szkoły w tym cza­sie: -D


Imprezy dla rodzi­ców i nauczy­cieli

Przy oka­zji balu kar­na­wa­ło­wego warto wyko­rzy­stać naszą obec­ność w szkole i zor­ga­ni­zo­wać rów­nież imprezę taneczną – bal karnawałowy dla doro­słych. Może to być bal tylko dla grona pedagogicznego, może być dla grona i rady rodziców. Może być to również bal karnawałowy otwarty, płatny, nawet całonocny, dla wszystkich nauczycieli, rodziców i znajomych. To pomysłowe wsparcie dla budżetu szkoły, czy rady rodziców.

Dzięki temu, że danego dnia gra­li­śmy już w waszej szkole, zazwy­czaj na dwóch impre­zach dla dzieci (a cza­sem na trzech lub czte­rech!) i mamy już roz­sta­wiony cały nie­zbędny sprzęt – kolejną imprezę wyce­niamy sym­bo­licz­nie. Dzięki temu macie na swo­jej impre­zie DJ’a i wodzi­reja za nie­wielką kwotę.

Warto dodać, że imprezy dla doro­słych czę­sto są rów­nież w for­mie Balu Kostiu­mo­wego – humoru przy tym co nie miara. Wię­cej dowiesz się TUTAJ.


Co zawiera każdy pakiet dys­ko­teki dla dzieci?

Kon­ty­nu­ując lub roz­po­czy­na­jąc współ­pracę z naszą firmą nie mar­twi­cie się o żadne szcze­góły tech­niczne. Ze strony Orga­ni­za­tora dys­ko­teki dla dzieci potrze­bu­jemy jedy­nie: miej­sca, gdzie odbę­dzie się impreza (naj­czę­ściej sala gim­na­styczna), dwóch sto­li­ków, dwóch krze­seł i dostępu do prądu. TO WSZYSTKO! No i mło­dzież oczy­wi­ście. Warto by poja­wiła się na tej impre­zie…: -D

Resztą zaj­mu­jemy się my. Wszystko od trans­portu sprzętu po nagrody dla dzieci jest po naszej stro­nie. Dla­tego orga­ni­za­cja dys­ko­teki dla dzieci staje się znacz­nie prost­sza dla samego Orga­ni­za­tora.

Zapew­niamy w pod­sta­wo­wym pakie­cie, na każdą imprezę:

 • dwóch DJ’ów – ani­ma­to­rów,
 • nagło­śnie­nie sali dobie­rane do jej wiel­ko­ści,
 • oświe­tle­nie dys­ko­te­kowe, ska­nery, stro­bo­skop, ate­sto­wany dym,
 • pokaz wie­lo­ko­lo­ro­wych lase­rów!!!
 • trans­port całego sprzętu i osób, mon­taż i demon­taż,
 • rekwi­zyty nie­zbędne do kon­kur­sów i zabaw,
 • nagrody i upo­minki dla dzieci.

Jakie są ceny?

Odpo­wiedź na to pyta­nie nie jest i nie może być jed­no­znaczna. A jest tak dla­tego, że każda impreza jest inna i wpływa na nią wiele czyn­ni­ków, a od tych zależna jest cena koń­cowa. W każ­dym przy­padku wyce­niamy imprezę indy­wi­du­al­nie.

Stałe ceny mamy nato­miast na dodat­kowe atrak­cje, które można u nas zamó­wić do każ­dej imprezy.

Oprócz tego, co jest w pakie­cie, są rów­nież dodat­kowe atrak­cje na życze­nie (płatne jed­no­ra­zowo, nie­za­leż­nie od ilo­ści imprez danego dnia):

 • ogromna, tra­dy­cyjna, lustrzana kula mie­niąca się wie­loma kolo­rami – + 150 zł.
 • powięk­szony zestaw oświe­tle­nia – + 200 zł.
 • powięk­szony zestaw oświe­tle­nia + kula lustrzana – + 300 zł.
 • deko­ra­cja sali 400 balo­nami i ser­pen­ty­nami – + 600 zł.

Opinie naszych klientów

Z firmą „Neutrino Band DJ & Wodzirej & animatorzy dla dzieci” oraz jej właścicielem Adamem Jakubiakiem współpracuję od wielu lat organizując bale dla dzieci. Można powiedzieć, że znakiem firmowym tej drużyny jest punktualność, rzetelność, kreatywność artystyczna, pasja. Kochają to co robią i to przekłada się na jakość ich pracy.

Artyści mają olbrzymie doświadczenie w pracy estradowej. Ich kontakt z dziećmi emanuje niezwykłą atmosferą: to połączenie energetycznej zabawy, przyjaźni i ciepła. Pomiędzy artystami i publicznością pojawiają się niezwykłe emocje. Przebojowe piosenki, zabawa interaktywna, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, dowcipne dialogi, potężna dawka pozytywnej energii ……… sprawiają że dzieci z balu wychodzą szczęśliwe.

Barbara Andruchów
BM Inspiration

Inne usługi

Jeśli potrze­bu­je­cie na dys­ko­teki dla dzieci rów­nież inne usługi, z przy­jem­no­ścią Wam pomo­żemy.
Co możemy jesz­cze dla Was zro­bić? Pro­szę bar­dzo:

 • Zdję­cia dla dzieci – usługa foto­grafa,
 • Pamiąt­kowy film lub tele­dysk z imprezy – usługa vide­ofil­mo­wa­nia,
 • Zaawan­so­wane deko­ra­cje, napisy z balo­nów, wybu­chowe balony, balony wypeł­nione helem,
 • wydruki wiel­ko­for­ma­towe, pla­katy,
 • występ ilu­zjo­ni­sty,
 • cate­ring.

Co teraz?

Jeśli chcecie mieć w swojej szkole bal karnawałowy lub dyskotekę dla dzieci, po której jeszcze długo wszyscy będą o niej mówić – wystarczy do nas zadzwonić lub napisać. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Telefon do nas: +48 501 019 334
E-mail do nas: kontakt@NeutrinoBand.pl