Imprezy dla dzieci – bale dla najmłodszych

 

Dzieci wyma­gają nie tylko szcze­gól­nej uwagi, ale rów­nież odpo­wied­niego podej­ścia w cza­sie imprezy dla dzieci. Ocze­kują zain­te­re­so­wa­nia, uwagi i niczym nie skrę­po­wa­nej zabawy. Bal kar­na­wa­łowy to nie­zwy­kła i nie­po­wta­rzalna oka­zja, by dzieci zupeł­nie zapo­mniały o zewnętrz­nym świe­cie i prze­nio­sły się, choć na krótko, do kra­iny marzeń. A kto posią­dzie umie­jęt­ność bycia odpo­wied­nim prze­wod­ni­kiem dla naj­młod­szych, tego zapa­mię­tają na bar­dzo długo. I jed­no­cze­śnie bal będzie po pro­stu udany.

Nie ma dobrej i uda­nej imprezy dla dzieci, bez zna­ko­mi­tych ani­ma­to­rów i odpo­wied­niego tematu prze­wod­niego. Dlatego właśnie przez ponad 20 lat doświad­czeń, orga­ni­zu­jąc kil­ka­dzie­siąt imprez każ­dego roku (łącz­nie popro­wa­dzi­li­śmy już ponad 1200 imprez dla dzieci i mło­dzieży), wybra­li­śmy 4 tematy prze­wod­nie, które są naj­le­piej odbie­rane przez naj­młod­szych. Współ­pra­cu­jąc na stałe ze szko­łami i reali­zu­jąc co roku inny pro­gram, dzieci od klasy „0” do klasy „3” biorą udział we wszyst­kich czte­rech pro­gra­mach.

Zapewne już zacie­ka­wi­li­śmy Cię nieco, dlatego za chwilę uchylimy rąbka tajem­nicy. Dodamy jeszcze, że nie tylko bawimy w czasie imprez! Przemycamy również naukę koleżeńskiego zachowania, Savoir Vivre, porządku, zdrowego odżywiania, ciekawostki ze świata i wiele innych. Oczywiście jako delikatny dodatek dopasowany do zabawy i konkursów.


Zanim jednak przeczytasz o naszych scenariuszach – obejrzyj film – relację z kilku imprez dla klas 0-3 i 4-8:

 

A teraz to, co najważniejsze – nasze sce­na­riu­sze imprezy dla dzieci…


scenariusz imprezy dla dzieci 1Zabawa na wesoło z clow­nami

Czy jest ktoś lub coś, z czego dzieci śmieją się bar­dziej niż ze śmiesz­nego clowna? A co, jeśli mogą nie tylko patrzeć na clowna, ale rów­nież z nim tań­czyć, roz­ma­wiać, przy­tu­lać, przy­bi­jać piątkę, śmiać się i robić zdję­cia? To dopiero atrak­cja…

 

animator dla dzieci, bale karnawałowe, imprezy szkolne
Clowni - imprezy dla dzieci z NEUTRINOband
Clowni - imprezy dla dzieci z NEUTRINOband
Clowni - imprezy dla dzieci z NEUTRINOband
Clowni - imprezy dla dzieci z NEUTRINOband
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

W pro­gra­mie imprezy dla dzieci: „Zabawa na wesoło z clow­nami”, oprócz nie­zli­czo­nej ilo­ści tań­ców i ulu­bio­nych pio­se­nek, pojawi się z pew­no­ścią:

 😀 Zabawa w szybką dżdżow­nicę
 😀 Kla­sowa żon­glerka
 😀 Taniec z Lide­rem
 😀 Rekord szkoły Hula Hoop
 😀 Taniec Prze­trzy­my­wa­niec
 😀 Naj­niż­sze limbo
 😀 Taniec Roz­śmie­sza­niec
 😀 A umiesz liczyć do 6?
 😀 Taniec fina­łowy dla małych i dużych

organizacja imprez w szkołach, imprezy dla klas, bal przebierańców, mikołaj, animator dla dzieci, animatorzyImprezę z clow­nami pro­wa­dzi sam Pan EDEK i Fre­dek z Fabryki Kre­dek – nie­zrów­nany tytan dobrego humorumistrz cię­tego dow­cipu (nota­bene trzy­krotny zwy­cięzca i ogól­no­pol­ski fina­li­sta „Mara­tonu Uśmie­chu” w TVN).

Szcze­góły tech­niczne, skład oferty, opi­nie klien­tów znaj­dziesz na dole strony.

 


scenariusz imprezy dla dzieci 2Zabawa na Dzi­kim Zacho­dzie

Cow­boye i India­nie – to od wielu lat jedne z naj­po­pu­lar­niej­szych stro­jów kar­na­wa­ło­wych. Zresztą nie tylko wśród chłop­ców, ale także wśród dziew­czy­nek. Idąc kro­kiem ponad poko­le­nio­wej mody, posta­no­wi­li­śmy wcie­lić owe posta­cie rów­nież u nas. Jak się oka­zało – z ogrom­nym suk­ce­sem.

zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
Imprezy dla dzieci, karnawał, choinka dla najmłodszych, bale, dyskoteki szkolne, animator, animatorzy, przebierańcy
Wieki Wódz Żółte Kalesony uczy indiańskiego tańca
Imprezy dla dzieci, karnawał, choinka dla najmłodszych, bale, dyskoteki szkolne, animator, animatorzy, przebierańcy
Imprezy dla dzieci, karnawał, choinka dla najmłodszych, bale, dyskoteki szkolne, animator, animatorzy, przebierańcy
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
Imprezy dla dzieci - karnawał dla dzieci, bale, imprezy szkolne
Imprezy dla dzieci, karnawał, choinka dla najmłodszych, bale, dyskoteki szkolne, animator, animatorzy, przebierańcy
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
Imprezy dla dzieci, karnawał, choinka dla najmłodszych, bale, dyskoteki szkolne, animator, animatorzy, przebierańcy
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

W pro­gra­mie imprezy dla dzieci: „Zabawa na Dzi­kim Zacho­dzie”, poja­wiają się nie tylko indiań­skie tańce. Ulu­bione hity dzieci rów­nież muszą się zna­leźć, a do tego:

 😀 Ujeż­dża­nie byka
 😀 Strze­la­nie do puszek
 😀 Taniec z Lide­rem
 😀 Zagadka indiań­skiego moka­syna
 😀 Rzut kape­lu­szem na rogi Bizona
 😀 Nauka tańca cow­boy­skiego
 😀 Nauka tańca indiań­skiego
 😀 Prze­cią­ga­nie liny z cow­boy­skiego lasso
 😀 Dzi­kie Mustangi
 😀 Taniec fina­łowy dla małych i dużych

zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieciImprezę na Dzi­kim Zacho­dzie pro­wa­dzi Wyre­wol­we­ro­wany Rewol­we­ro­wiec Sze­ryf Zwa­rio­wany Joe oraz Wielki Wódz Ple­mie­nia Łasko­cząca StopaŻółte Kale­sony.

Szcze­góły tech­niczne, skład oferty, opi­nie klien­tów znaj­dziesz na dole strony.

  


scenariusz imprezy dla dzieci 3Zabawa z piracką mapą i skrzy­nią skar­bów

Piraci – sieją postrach na morzach i oce­anach od setek lat. I choć na naszej impre­zie rów­nież wyglą­dają groź­nie, to wcale bać się ich nie trzeba. Za to można się z nimi świet­nie bawić, tań­czyć i zro­bić pamiąt­kowe, pirac­kie zdję­cie.

imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

W pro­gra­mie imprezy dla dzieci: „Zabawa z piracką mapą i skrzy­nią skar­bów”, musi być odpo­wiedni kli­mat. Dla­tego usły­szeć można pirac­kie pio­senki… rów­nież dla dzieci… Do tego wszę­dzie widać pirac­kie flagi, pro­porce i ban­dery oraz skrzy­nie pełne skar­bów. Na ścia­nie wisi piracka mapa, którą uczest­nicy imprezy podą­żają w cza­sie balu. A na mapie zna­leźć można, m.in.:

 😀 Paso­wa­nie na Pirata
 😀 Wojna Pira­tów
 😀 Zmiana Bosmana
 😀 Poko­na­nie labi­ryntu
 😀 Węże mor­skie
 😀 Poszu­ki­wa­cze skar­bów
 😀 Naj­śmiesz­niej­szy taniec piracki
 😀 Prze­cią­ga­nie liny z okrę­to­wej cumy
 😀 Bosman i załoga
 😀 Ulu­biony taniec Kapi­tana Haka

imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezyImprezę piracką pro­wa­dzi sam Kapi­tan Hak oraz jego Bosman Krzy­wo­brody.

Szcze­góły tech­niczne, skład oferty, opi­nie klien­tów znaj­dziesz na dole strony.

  

 


scenariusz imprezy dla dzieci 4Zabawa w Magicz­nym Świe­cie

Dobrzy Cza­ro­dzieje – to nie gasnący temat od kiedy nastała moda na Harry’ego Pot­tera. W NEUTRINOband to naj­młod­szy pro­gram dla dzieci, który prze­nosi w świat magii, prze­pięk­nych stro­jów i cza­ro­wa­nia na wesoło. Dzie­ciom pomysł się spodo­bał. Nam też – dla­tego regu­lar­nie go udo­sko­na­lamy.

animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

W pro­gra­mie imprezy dla dzieci: „Zabawa w Magicz­nym Świe­cie”, poja­wia się nie tylko mnó­stwo tań­ców, piękne stroje i humo­ry­styczne dia­logi. A ponie­waż dzieci lubią być zaska­ki­wane, muszą się rów­nież poja­wić ele­menty magiczne, wręcz zacza­ro­wane:

 😀 Magiczne posągi
 😀 Lata­nie na mio­tle
 😀 Zacza­ro­wane sznu­ro­wa­dła
 😀 Cza­row­nik i zacza­ro­wana kukiełka
 😀 Pre­hi­sto­ryczne smoki
 😀 Magiczne lustro
 😀 Cza­ro­dziej – Cza­row­nica
 😀 Magiczne sztuczki
 😀 Taniec fina­łowy dla małych i dużych

Profesor Henry Portier i Wielki Mag Groźnysław CzarodziejczykiewiczImprezę w Magicznym Świecie pro­wa­dzi, co naj­waż­niej­sze, sam Pro­fe­sor Henry Por­tier oraz Wielki Mag Groź­ny­sław Cza­ro­dziej­czy­kie­wicz.

Szcze­góły tech­niczne, skład oferty, opi­nie klien­tów znaj­dziesz poni­żej.

 
  


Po balu dla najmłodszych – dyskoteka dla klas 4-8

Przez uchylone drzwi do sali gimnastycznej co chwila zaglądają starsi uczniowie. Ci odważniejsi wchodzą na salę i oglądają imprezę w czasie przerwy w lekcjach. Oni również nie mogą się doczekać swojej imprezy, którą prowadzimy najczęściej od razu po balu dla klas młodszych.

Sprawdź jak wyglądają w naszej ofercie dyskoteki dla klas 4-8.

 

Co zawiera każdy pakiet kar­na­wa­ło­wej imprezy dla dzieci?

Kon­ty­nu­ując lub roz­po­czy­na­jąc współ­pracę z naszą firmą nie mar­twi­cie się o żadne szcze­góły tech­niczne. Ze strony Orga­ni­za­tora imprezy dla dzieci potrze­bu­jemy jedy­nie: miej­sca, gdzie odbę­dzie się impreza (naj­czę­ściej sala gim­na­styczna), dwóch sto­li­ków, dwóch krze­seł i dostępu do prądu. TO WSZYSTKO! No i dzieci oczy­wi­ście. Warto by poja­wiły się na tej impre­zie… Resztą zaj­mu­jemy się my. Wszystko od trans­portu sprzętu po nagrody dla dzieci jest po naszej stro­nie. Dla­tego orga­ni­za­cja imprezy dla dzieci staje się znacz­nie prost­sza dla samego Orga­ni­za­tora.

Zapew­niamy w pod­sta­wo­wym pakie­cie, na każdą imprezę:

 • dwóch lub trzech ani­ma­to­rów, oczy­wi­ście wspa­niale prze­bra­nych,
 • nagło­śnie­nie sali dobie­rane do jej wiel­ko­ści,
 • oświe­tle­nie dys­ko­te­kowe, ska­nery, stro­bo­skop, ate­sto­wany dym,
 • pokaz wie­lo­ko­lo­ro­wych lase­rów!!!
 • trans­port całego sprzętu i osób, mon­taż i demon­taż,
 • rekwi­zyty i ele­menty wystroju zgodne z tema­tyką imprezy,
 • nagrody i upo­minki dla dzieci.
animacje, dzieci, bale, karnawał, karnawałowy, zabawa na sali,
imprezy dla dzieci, bale przebierańców, animator zabaw, wodzirej dla dzieci, prowadzący imprezy
zabawy dla dzieci, atrakcje dla dzieci, mikołaj, animacje dla dzieci, konkursy dla dzieci, bal karnawałowy dla dzieci
animator dla dzieci, bale karnawałowe, imprezy szkolne
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Jakie są ceny?

Odpo­wiedź na to pyta­nie nie jest i nie może być jed­no­znaczna. A jest tak dla­tego, że każda impreza jest inna i wpływa na nią wiele czyn­ni­ków, a od tych zależna jest cena koń­cowa. W każ­dym przy­padku wyce­niamy imprezę indy­wi­du­al­nie.

Stałe ceny mamy nato­miast na dodat­kowe atrak­cje, które można u nas zamó­wić do każ­dej imprezy.

Oprócz tego, co jest w pakie­cie, są rów­nież dodat­kowe atrak­cje na życze­nie (płatne jednorazowo, niezależnie od ilości imprez danego dnia):

 • ogromna, tra­dy­cyjna, lustrzana kula mie­niąca się wie­loma kolo­rami – + 150 zł.
 • powięk­szony zestaw oświe­tle­nia – + 200 zł.
 • powięk­szony zestaw oświe­tle­nia + kula lustrzana – + 300 zł.
 • deko­ra­cja sali 400 balo­nami i ser­pen­ty­nami – + 600 zł.

Opinie naszych klientów

Z firmą „Neutrino Band DJ & Wodzirej & animatorzy dla dzieci” oraz jej właścicielem Adamem Jakubiakiem współpracuję od wielu lat organizując bale dla dzieci. Można powiedzieć, że znakiem firmowym tej drużyny jest punktualność, rzetelność, kreatywność artystyczna, pasja. Kochają to co robią i to przekłada się na jakość ich pracy.

Artyści mają olbrzymie doświadczenie w pracy estradowej. Ich kontakt z dziećmi emanuje niezwykłą atmosferą: to połączenie energetycznej zabawy, przyjaźni i ciepła. Pomiędzy artystami i publicznością pojawiają się niezwykłe emocje. Przebojowe piosenki, zabawa interaktywna, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, rodzice wciągani do wspólnej zabawy, dowcipne dialogi, potężna dawka pozytywnej energii ……… sprawiają że dzieci z balu wychodzą szczęśliwe.

Barbara Andruchów
BM Inspiration
 

Inne usługi

Jeśli potrze­bu­je­cie na imprezy dla dzieci rów­nież inne usługi, z przy­jem­no­ścią Wam pomo­żemy.
Co możemy jesz­cze dla Was zro­bić? Pro­szę bar­dzo:

 • Zdję­cia dla dzieci – usługa foto­grafa,
 • Pamiąt­kowy film lub tele­dysk z imprezy – usługa vide­ofil­mo­wa­nia,
 • Zaawan­so­wane deko­ra­cje, napisy z balo­nów, wybu­chowe balony, balony wypeł­nione helem,
 • wydruki wiel­ko­for­ma­towe, pla­katy,
 • szczu­dla­rze, mim, ilu­zjo­ni­ści, żon­gle­rzy – występy dla dzieci.

Co teraz?

Jeśli chcecie mieć w swojej szkole bal karnawałowy, po którym wszyscy będą jeszcze długo o nim mówić – wystarczy do nas zadzwonić lub napisać. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Telefon do nas: +48 501 019 334
E-mail do nas: kontakt@NeutrinoBand.pl