Imprezy dla dzieci - bale dla najmłodszych  

Imprezy Szkolne – Klasy 0-3

Zobacz więcej

Dysko­teki dla dzieci i mło­dzieży – klasy 4–8  

Imprezy Szkolne – Klasy 4-8

Zobacz więcej

DJ, Wodzirej, Animator na udane przyjęcie weselne  

Przyjęcie weselne

Zobacz więcej

Imprezy Szkolne - Klasy 0-3

Imprezy dla dzieci - bale dla najmłodszych   Dzieci wyma­gają nie tylko szcze­gól­nej uwagi, ale rów­nież odpo­wied­niego podej­ścia w cza­sie imprezy dla dzieci. Ocze­kują zain­te­re­so­wa­nia, uwagi i niczym nie skrę­po­wa­nej zabawy. Bal kar­na­wa­łowy to nie­zwy­kła i nie­po­wta­rzalna oka­zja, by dzieci zupeł­nie zapo­mniały o zewnętrz­nym świe­cie i prze­nio­sły się, choć na krótko, do kra­iny marzeń. A kto posią­dzie umie­jęt­ność bycia odpo­wied­nim prze­wod­ni­kiem dla naj­młod­szych, tego zapa­mię­tają na bar­dzo długo. I jed­no­cze­śnie bal będzie po pro­stu udany. Nie ma dobrej i uda­nej imprezy dla dzieci, bez zna­ko­mi­tych ani­ma­to­rów i odpo­wied­niego tematu prze­wod­niego. Dlatego właśnie przez ponad 20 lat doświad­czeń, orga­ni­zu­jąc kil­ka­dzie­siąt imprez każ­dego roku (łącz­nie popro­wa­dzi­li­śmy już ponad 1200 imprez dla dzieci i mło­dzieży), wybra­li­śmy 4 tematy prze­wod­nie, które są naj­le­piej odbie­rane przez naj­młod­szych. Współ­pra­cu­jąc na stałe ze szko­łami i reali­zu­jąc co roku inny pro­gram, dzieci od klasy „0” do klasy „3” biorą udział we wszyst­kich czte­rech pro­gra­mach. Zapewne już zacie­ka­wi­li­śmy Cię nieco, dlatego za chwilę uchylimy rąbka tajem­nicy. Dodamy jeszcze, że nie tylko bawimy…

Imprezy Szkolne - Klasy 0-3

Latest posts