Bal Karnawałowy Dla Dzieci 2020 – Zabawa z Clownami

Zabawa na wesoło z Clownami – temat na Bal Kar­na­wa­łowy 2020 dla dzieci

Bar­dzo, bar­dzo wesoło – tak właśnie będzie. A to dlatego, że w szkołach podstawowych bal karnawałowy dla dzieci 2020 poprowadzi w sam Pan Edek i Fredek z Fabryki Kredek. NEUTRINO Band orga­ni­zuje co roku imprezy dla dzieci z innym tema­tem prze­wod­nim. Mamy więc bal w stylu Dzi­kiego Zachodu, imprezę z piracką mapą i skrzy­nią pełną skar­bów, a także spotkanie z Czarodziejami. Jed­nak tym razem czas na sce­na­riusz nr 4 – bal kar­na­wa­łowy dla dzieci 2020 będzie z clownami…

organizacja imprez w szkołach, imprezy dla klas, bal przebierańców, mikołaj, animator dla dzieci, animatorzyPan Edek to mistrz w swoim fachu. 25 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą daje mu pełną swobodę prowadzenia balu, nawet w momentach niespodziewanych sytuacji i konieczności improwizacji. A Fredka po prostu kochają dzieciaki. Czasem nie chcą nawet wychodzić z sali po balu, jeśli nie przybiją piątki ze swoim ulubieńcem. Charakterystyczny cylinder na głowie Pana Edka oraz zmieniające kolor włosy Fredka są ich znakiem rozpoznawczym. Czas na zabawę!!!

Taki bal kar­na­wa­łowy dla dzieci nie może się obyć bez ulu­bio­nych pio­se­nek naj­młod­szych, tak więc poja­wią się ich naj­ko­chań­sze prze­boje i znacz­nie wię­cej. Nau­czymy rów­nież malu­chy kilku naszych tań­ców. Pojawi się więc z pew­no­ścią taniec przy­trzy­my­wa­niec, a może i taniec roz­śmie­sza­niec. Nie zabrak­nie też naszego ulu­bio­nego tańca fina­ło­wego, który dobrze już znają dzieci ze szkół, w któ­rych orga­ni­zu­jemy imprezy co roku.

I co jeszcze będzie?

Clowni - imprezy dla dzieci z NEUTRINObandTańce to jed­nak nie wszystko. Bal kar­na­wa­łowy dla dzieci 2020 będzie przede wszyst­kim obfi­to­wał w mnó­stwo kon­kursów:
😀 Zabawa w szybką dżdżow­nicę

 😀 Kla­sowa żon­glerka
 😀 Taniec z Lide­rem
 😀 Rekord szkoły Hula Hoop
 😀 Taniec Prze­trzy­my­wa­niec
 😀 Naj­niż­sze limbo
 😀 Taniec Roz­śmie­sza­niec
 😀 A umiesz liczyć do 6? to tylko część atrak­cji, które będą miały miej­sce na tej impre­zie…

 

 

dj na dyskotekę dla dzieci, dyskoteki dla młodzieży, dyskoteki w szkole, konferansjer dla dzieci, dyskoteka na zakończenie rokuA po impre­zie dla malu­chów przy­cho­dzi czas na dys­ko­tekę dla klas 4–8, zazwy­czaj już bez prze­brań i bez Clownów, ale za to z dobrym DJ’em i ani­ma­to­rem. Oprócz zapew­nie­nia mło­dzieży samych ulu­bio­nych hitów, świet­nego oświe­tle­nia, pokazu lase­rów poja­wiają się rów­nież kon­kursy i zabawy dosto­so­wane do wieku uczest­ni­ków dys­ko­teki.


Co zawiera każdy pakiet kar­na­wa­łowej imprezy dla dzieci?

Kon­ty­nu­ując lub roz­po­czy­na­jąc współ­pracę z naszą firmą nie mar­twi­cie się o żadne szcze­góły tech­niczne. Ze strony Orga­ni­za­tora imprezy dla dzieci potrze­bu­jemy jedy­nie: miej­sca, gdzie odbę­dzie się impreza (naj­czę­ściej sala gim­na­styczna), dwóch sto­li­ków, dwóch krze­seł i dostępu do prądu. TO WSZYSTKO! No i dzieci oczy­wi­ście. Warto by poja­wiły się na tej impre­zie… Resztą zaj­mu­jemy się my. Wszystko od trans­portu sprzętu po nagrody dla dzieci jest po naszej stro­nie. Dla­tego orga­ni­za­cja imprezy dla dzieci staje się znacz­nie prost­sza dla samego Orga­ni­za­tora, gdy współpracuje z NEUTRINO Band.

Zapew­niamy w pod­sta­wo­wym pakie­cie, na każdą imprezę:

 • dwóch lub trzech ani­ma­to­rów, oczy­wi­ście wspa­niale prze­bra­nych,
 • nagło­śnie­nie sali dobie­rane do jej wiel­ko­ści,
 • oświe­tle­nie dys­ko­te­kowe, ska­nery, stro­bo­skop, ate­sto­wany dym,
 • pokaz wie­lo­ko­lo­ro­wych lase­rów!!!
 • trans­port całego sprzętu i osób, mon­taż i demon­taż,
 • rekwi­zyty i ele­menty wystroju zgodne z tema­tyką imprezy,
 • nagrody i upo­minki dla dzieci.

animator dla dzieci, bale karnawałowe, imprezy szkolneOrga­ni­zu­jemy bale kar­na­wa­łowe dla dzieci w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim, naj­czę­ściej: War­szawa, Pia­seczno, Kon­stan­cin, Prusz­ków, Oża­rów, Legionowo, Otwock, Góra Kalwaria, Grójec i oko­lice. Mamy jesz­cze kilka wol­nych ter­mi­nów w stycz­niu i w lutym. Zapra­szamy do rezer­wo­wa­nia.

Kiedy się bawimy?

Pamię­taj­cie! Po prze­rwie świą­tecz­nej i Syl­we­strze dzieci wra­cają do szkoły 2.01.2019. Ferie mamy w 2020 roku w lutym! – od 10.02 do 23.02, a ostatni dzień karnawału 25.02, także bawić się po feriach możemy jeszcze tylko przez 2 dni.

Jeśli masz bez­po­śred­nio coś wspól­nego ze szkołą (rada rodzi­ców, pra­cow­nik oświaty) – zadzwoń do nas i zare­zer­wuj bal dla dzieci w swo­jej szkole:
tel. 501 019 334, e-mail: kontakt@Neu­tri­no­Band.pl

Jeśli jesteś rodzi­cem i nie dzia­łasz w szkole, a chciał­byś, by Twoje dziecko miało taki bal, jaki orga­ni­zu­je nasza firma – prze­każ link do tego arty­kułu: http://neutrinoband.pl/bal-karnawalowy-dla-dzieci-2020 lub nasze namiary (np. www.Neu­tri­no­Band.pl, tel 501-019-334) dyrek­cji szkoły lub przed­sta­wi­cie­lowi Rady Rodzi­ców.

Chęt­nie poroz­ma­wiamy z odpo­wie­dzialną za bal osobą i opo­wiemy o resz­cie szcze­gó­łów.

Daj­cie znać w komen­ta­rzu poni­żej, czy pro­gram z Panem Edkiem i Fredkiem podoba się Wam? A może któ­ryś inny z naszych pro­gra­mów?

Poz­dra­wiamy

NEUTRINO Band

4 Comments:

 1. Dziękujęmy w imieniu dzieci za bal karnawałowy 28.01.2020 firmie NEUTRINO BAND.
  Pan Edek i Fredek z Krainy Kredek profesjonalnie podeszli do organizacji balu. Bal dla dzieci od przedszkola do klasy III dzieciaki szczęśliwe a przecież o to nam rodzicom chodzi. Klasy IV-VIII bawiły się na dyskotece. Konkursy, zabawy, wspólne tańce, integracja dzieci i młodzieży. Dużo śmiechu i dobrej zabawy.

  Dziękujemy!!!!!
  Rada Rodziców z Cisia😊😊😊

 2. Dziękuję serdecznie za super uśmiechy dzieci.
  Dziś Dyrekcja przekazała, że dzieciaki, które były na imprezie tylko o niej mówiły.
  A na przerwach, był widoczny wasz taniec, który dzieciaki tańczyły i uczyły tych, których nie było.
  Nieobecni na balu żałują, że nie przyszli.
  Dzięki Wielkie.
  Brawoo Wyyy Edek i Fredek z Krainy Kredek.

 3. Bardzo dziękujemy za wspaniałą zabawę karnawałową.
  Mamy przyjemność od wielu lat gościć Państwa w naszej szkole.
  Profesjonalne podejście do dzieci, wspaniała muzyka i organizacja imprezy zasługują na wyróżnienie.
  Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok.
  Ewa Felczak – wicedyrektor SP nr 1 w Ożarowie Maz.

 4. Rada Rodziców SP nr 1 w Piasecznie serdecznie dziękuje za świetną zabawę z Naszymi dzieciakami i młodzieżą. Ich zadowolenie i uśmiechy na twarzach gwarantują powtórkę tego wspaniałego balu. NEUTRINO BAND – najlepsi klowni, najlepsi DJ-e, najlepsza zabawa!!!! Jeszcze raz dzięki, było miło z Wami się bawić. Do zobaczenia wkrótce 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *