90% sukcesu wesela

Dobry wodzi­rej na wesele – czy to wystar­czy?

Gdy­by­śmy zapy­tali przy­szłą Parę Młodą, czy dobry wodzi­rej na wesele jest rze­czy­wi­ście potrzebny, nie usły­szymy jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi. Mło­dzi mają w gło­wie znacz­nie wię­cej, niż tylko myśl o muzyce na wesele i zaba­wie. On zasta­na­wia się nad autem, obrącz­kami, może podróżą poślubną… Ona sku­pia się na sukni, sali, deko­ra­cjach, zapro­sze­niach, cate­ringu…

dj na wesele, wodzirej, konferansjer, prezenter, animator weselny, prowadzący wesele, akordeonJeśli jed­nak spy­tamy, jakie marze­nia mają Narze­czeni w związku z samym przy­ję­ciem wesel­nym?

”– Żeby goście się dobrze bawili. ” – Ta wypo­wiedź poja­wia się naj­czę­ściej.

”– Żeby była fan­ta­styczna zabawa. ” – Jakże podobne zda­nie do poprzed­niego.

Wła­ści­wie rzadko można spo­tkać inne życze­nia i ocze­ki­wa­nia co do samego wesela. Jeśli więc zapy­ta­cie, co jest naj­waż­niej­sze aby zabawa była sza­łowa – odpo­wiedź będzie bar­dzo pro­sta. Nie sala, nie cate­ring, nawet nie alko­hol (wiele jest prze­cież wesel bez niego).

Naj­waż­niej­sza jest oprawa muzyczna i samo pro­wa­dze­nie zabawy – rewe­la­cyjny wodzi­rej na wesele to pod­stawa. Przy­ję­cie weselne, jak sama nazwa wska­zuje, to nie uro­czy­stość żałobna. Nie wystar­czy sama muzyka, nie wystar­czy samo zachę­ca­nie do tańca. Oczywiście ważnie są również goście – w końcu to dla nich jest DJ i wodzirej i z nimi musi nawiązać nić porozumienia. Pamiętajmy jednak, że goście nie przychodzą z nastawieniem, że oni za nic w świecie nie będą się bawić. Przychodzą raczej z chęcią na miłe spędzenie nocy i dobrą zabawę.

Suk­ce­sem jest więc połą­cze­nie dobrej, zna­nej, ide­al­nie dobra­nej pod gości muzyki – zróż­ni­co­wa­nego reper­tu­aru z roz­ryw­ko­wym, humo­ry­stycz­nym pro­wa­dze­niem, odpo­wiednimi zaba­wami i kon­kur­sami nie tylko w cza­sie ocze­pin, kli­ma­tycz­nym oświe­tle­niem i wyraź­nym dźwię­kiem. To wielka sztuka, ale dobry i spraw­dzony DJ, kon­fe­ran­sjer czy wodzi­rej będzie to potra­fił. W końcu… dobry wodzi­rej na wesele, we współpracy z gośćmi, to 90% suk­cesu tego wesela!

Wyobraź­cie sobie, że…

Wyobraź­cie sobie sytu­ację, gdy Para Młoda przy­jeż­dża do luk­su­so­wego pałacu karetą zaprzę­żoną w osiem koni, na pierw­szy toast goście piją fran­cu­skiego szam­pana, dwu­dzie­stu kel­ne­rów podaje kre­wetki, ostrygi i pie­czone bażanty, a o pół­nocy ma miej­sce nie­sa­mo­wity pokaz ogni sztucz­nych i lase­rów. Jed­nak DJ nie porywa gości do zabawy, w ogóle nie pro­wa­dzi wesela i co dwa­dzie­ścia minut robi pół­go­dzinną prze­rwę. Jakże czę­sto bywa się na takich impre­zach… Czy o takim weselu, kto­kol­wiek powie, że było wspa­niałe?

obsługa muzyczna wesela warszawa, muzyka na wesele mazowieckie, dj na wesele mazowieckie, dj okolice warszawyA teraz odwrotna sytu­acja – wiej­ska remiza, na stole chleb, śle­dzie i scha­bowy, cia­sno i nie dla wszyst­kich gości wystar­czyło miejsc, a o trze­ciej nad ranem skoń­czył się alko­hol i (o zgrozo!) nie ma kli­ma­ty­za­cji. Jed­nak DJ gra fan­ta­stycz­nie, goście w ogóle nie scho­dzą z par­kietu, mimo, że jest cia­sno. Już przy pierw­szym tańcu wodzi­rej wycią­gnął wszyst­kich gości na par­kiet, pro­wa­dzi, bawi, roz­śmie­sza, sam wycho­dzi do gości i tań­czy z nimi. Śmie­chy, owa­cje, toa­sty dla mło­dych, bie­siada przy sto­łach, nie­sa­mo­wite ocze­piny pro­wa­dzone cały czas na wesoło, ale i z tak­tem.

Po pół­nocy już nawet pano­wie zaczy­nają tań­czyć bez butów, a wodzi­rej wciąż nie prze­staje… Co powie­dzą goście po takiej impre­zie? Powie­dzą z pew­no­ścią, że było super i w życiu jesz­cze się tak nie wyba­wili. O nie­do­god­no­ściach nawet nie będą pamię­tać. Wąt­pliwe, aby zna­lazł się jakiś mal­kon­tent narze­ka­jący po tak nie­sa­mo­wi­tej impre­zie.

Dobry wodzi­rej na wesele

Poda­li­śmy tutaj dwa skrajne przy­padki, ale widać po nich, co jest tak naprawdę naj­waż­niej­sze.

obsługa muzyczna wesela warszawa, muzyka na wesele mazowieckie, dj na wesele mazowieckie, dj okolice warszawyPosta­raj­cie się zor­ga­ni­zo­wać swój ślub i wesele jak naj­le­piej (i wcale nie musi być w pałacu). Zad­baj­cie o szcze­góły, o to by nie zabra­kło niczego, co ważne. Naj­roz­sąd­niej­szym wybo­rem w takim przy­padku jest sko­rzy­sta­nie z usług kon­sul­tanta ślub­nego – dzięki czemu łatwo pora­dzi­cie sobie z ogro­mem spraw. Kon­sul­tant ma spraw­dzone już firmy i bie­rze odpo­wie­dzial­ność za ich odpo­wiednie dobra­nie pod Wasze życze­nia.

Jed­nak, czy sami, czy z kon­sul­tan­tem – naj­wię­cej uwagi poświęć­cie na odpo­wiedni wybór wodzi­reja na wesele. Nie zosta­wiaj­cie tej decy­zji przy­pad­kowi, nie podej­muj­cie jej pochop­nie – od wodzi­reja zależy pra­wie wszystko. To dzięki dzięki Wam samym i dzięki dobrej zaba­wie, Wasi goście powie­dzą, że ni­gdy jesz­cze nie byli na takim weselu. I piszę te słowa niezależnie od tego, czy zechcecie sprawdzić nasze usługi, czy wybierzecie jakiegokolwiek innego wodzireja. To nie ma znaczenia – w końcu to Wasze wesele i Wam ma się podobać. Ważne, by ów wodzirej potrafił rozruszać całe towarzystwo od samego początku przyjęcia weselnego.

dj na wesele, wodzirej, konferansjer, prezenter, animator weselny, prowadzący wesele, akordeon
dj na wesele, wodzirej, konferansjer, prezenter, animator weselny, prowadzący wesele, akordeon
dj na wesele, wodzirej, konferansjer, prezenter, animator weselny, prowadzący wesele, akordeon
dj na wesele, wodzirej, konferansjer, prezenter, animator weselny, prowadzący wesele, akordeon
dj na wesele, wodzirej, konferansjer, prezenter, animator weselny, prowadzący wesele, akordeon
przyjęcia weselne, muzyka na wesele Warszawa, Piaseczno, Pruszków, Góra Kalwaria, Konstancin, Grójec, Legionowo, Błonie, Sochaczew, Ożarów, mazowieckie
przyjęcia weselne, muzyka na wesele Warszawa, Piaseczno, Pruszków, Góra Kalwaria, Konstancin, Grójec, Legionowo, Błonie, Sochaczew, Ożarów, mazowieckie
obsługa muzyczna wesela warszawa, muzyka na wesele mazowieckie, dj na wesele mazowieckie, dj okolice warszawy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Slider

Dobry wodzirej na wesele:
Tel.: +48 501 019 334
E-mail: kontakt@NeutrinoBand.pl

OFERTA na przyjęcie weselne

Jakie są Wasze doświadczenia z zabawą na weselach, z wodzirejami? Czy też uważacie, że są najważniejszym elementem weselnej układanki? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu poniżej.

Pozdrawiamy

NEUTRINO band

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *